ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္– ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nok

Air သည္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္အသစ္ (new booking engine) ကုိ မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိႀကဳိတင္မွာ ယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္ျဖင့္ Nok Air ႏွင့္ခရီးသြားသူမည့္မ်ားသည္ Nok Air လက္မွတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိဝယ္ယူရာတြင္ “Choose your Nok” အသြင္ျဖင့္ ပုိမုိလြပ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရ႐ွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ျပန္လည္မြမ္းမံလိုက္သည့္ www.nokair.com ဝဘ္ဆုိက္တစ္ခုလံုးသည္ ခရီးသည္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အေကာင္းဆံုးဝန္ဆာင္မႈမ်ားအား လြယ္ကူစြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျပည့္စုံ႐ွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ Nok Airဝက္ဘ္ဆုိက္၊ မုိဘုိ္င္းအက္ပလီေကးရွင္း၊ ေကာလ္စင္တာ ၁၃၁၈ ႏွင့္ အေရာင္းေကာင္တာမ်ားမွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ Nok Air တြင္ ယာဥ္စီးခႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးအစား (၃) မ်ဳိးရွိပါသည္။လက္ဆြဲခရီးေဆာင္အိတ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လံုးတည္းႏွင့္ ခရီးသြားလုိသည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုးျဖစ္သည့္ Nok Lite ကို ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ခရီးေဆာင္အိတ္သီးသန္႔သယ္ယူလုိေသာ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ၁၅ ကီလိုဂရမ္အထိအေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္သယ္ယူခြင့္၊ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀ ကီလိုဂရမ္အထိ အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္သယ္ယူခြင့္႐ွိသည့္ Nok X-tra ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ ခရီးေဆာင္အိတ္သီးသန္႔သယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပူပူေႏြးေႏြးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္အစားအစာမ်ား ကုိပါ သုံးေဆာင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Nok Max ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသည္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလိုပါကလည္း Nok Flexi ကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ Nok Flexi ျဖင့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ဦးစားေပးၾကိဳတင္ check-in အခြင့္အေရးအျပင္ သီးသန္႔ၾကိဳတင္မွာယူထားျခင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သက့သဲသုိ႔ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား လည္း ရႏိုင္ပါေသးသည္။

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *