ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္– ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nok Air သည္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္အသစ္ (new booking engine) ကုိ မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိႀကဳိတင္မွာ ယူမႈျပဳလုပ္ေသာအင္ဂ်င္ျဖင့္ Nok Air ႏွင့္ခရီးသြားသူမည့္မ်ားသည္ Nok Air လက္မွတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိဝယ္ယူရာတြင္…